www.simasanaat.com

در ۱۰ ماهه امسال چه میزان آلومینیوم تولید شد؟

تولید شمش آلومینیوم کشور طی 10 ماهه امسال به بیش از 527 هزار تن رسید.

به گزارش سیماصنعت، ۴ شرکت بزرگ آلومینیومی (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) در ماه دی امسال، ۵۴ هزار و ۸۸۹ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ هزار و ۴۶۸ تن بود.

همچنین در ماه دی، تولید پودر آلومینا به ۱۹ هزار و ۲۱ تن و تولید هیدرات آلومینیوم به ۳۲ هزار و ۱۴۶ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۴ هزار و ۵۴۳ تن پودر آلومینا و ۲۴ هزار و ۶۰۹ تن هیدرات آلومینیوم)، هر کدام ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد.

تولید بیش از ۵۲۷ هزار تن شمش آلومینیوم

شرکت های آلومینیومی مذکور از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۲۷ هزار و ۳۰۷ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۵۲۸ هزار و ۷۰ تن بود.

از میزان شمش آلومینیوم تولید شده در سال جاری، شرکت های «آلومینیوم جنوب» ۲۳۲ هزار و ۴۰۰ تن، «ایرالکو» ۱۴۴ هزار و ۴۶۲ تن، «المهدی» ۱۲۰ هزار و ۲۹۴ تن و «آلومینای ایران» ۳۰ هزار و ۱۵۱ تن تولید کردند.

همچنین طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۸۹ هزار و ۹۷۴ تن «پودر آلومینا»، ۳۱۹ هزار و ۵۰۴ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۴۷۶ هزار و ۵۶۴ تن «بوکسیت» توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد.

انتهای پیام