www.simasanaat.com

پارک علم و فناوری خراسان رضوی آماده همکاری دانش بنیان با ذوب آهن اصفهان

دکتر علی اسماعیلی رییس پارک علم و فناوری خراســان رضوی با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه تخصصی معدن و متالورژی مشهد در نشستی با مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی گفت: این پارک علم و فناوری با 550 شرکت فعال آمادگی لازم برای همکاری دانــش بنیان بــا ذوب آهن اصفهان در حوزه های مختلف از جمله مواد اولیه و انرژی را دارد.

به گزارش سیماصنعت، وی با اشــاره به فعالیت های معدنی ذوب آهن اصفهان در منطقه سنگان افزود: در حوزه مواد اولیه با توجه به تنوع سنگ آهن در کشور، لازم است جهت اســتحصال حداکثری مواد آهن دار، مطالعه و بررسی لازم صورت گیرد و فرآیندها اصلاح شــود که این امر در افزایش بهــره وری و ارزش افزوده تاثیر بسیاری دارد.

اسماعیلی اظهار داشــت: مدیریت مصرف انرژی که یکی از چالش های اصلی بخش صنعت است، از دیگر زمینه هایی است که پتانسیل بسیاری برای همکاری پارک علم و فناوری خراســان رضوی با ذوب آهن اصفهان
دارد.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ذوب آهن اصفهان را مجتمع صنعتی بسیار پرافتخاری توصیف کرد که خدمات شایسته و ارزشمندی به صنعت کشور نموده است و افزود: توســعه خطوط ریلی بین شهری و متروی کلان شــهرها در حال حاضر به جهت تــاش کارکنان ذوب آهن اصفهان در راستای تولید ریل حاصل شده است.

شایان ذکر اســت هفدهمین نمایشــگاه تخصصی معدن و متالورژی از ۱۲ لغایت ۱۵ تیر ماه ســال جاری در محل نمایشــگاه بین‌المللی مشهد با حضور شــرکت های داخلی و خارجی فعالیت نمــود. غرفه ذوب آهن اصفهان در سالن فردوســی این نمایشگاه، پذیرای دســت اندرکاران، کارشناسان و فعالان این صنعت بود.